Monday, 21 November 2011


Morfologi (Penggolongan Kata )
Nik Safiah Karim et.al. (2009), telah menggolongkan perkataan kepada empat golongan utama iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.Berikut ialah penggolongan kata berdasarkan Tatabahasa Dewan:

1.  Kata Nama
     a.  Kata Nama Khas
     b.  Kata Nama Am
     c.  Kata Ganti Nama: kata ganti nama am, kata ganti nama gelaran, kata ganti nama arah

2.  Kata kerja
     a.  Kata kerja transitif
     b.  kata kerja tidak transitif

3.  Kata Adjektif
     a.  Kata adjektif sifatan
     b.  Kata adjektif warna
     c.  Kata adjektif ukuran
     d.  Kata adjektif bentuk
     e.  Kata adjektif waktu
      f.  Kata adjektif cara
     g.  Kata adjektif perasaan
     h.  Kata adjektif jarak
     i.   Kata adjektif pancaindera, iaitu indra rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh.

4.  Kata Tugas
     a.  Kata hubung
     b.  Kata seru
     c.  Kata tanya
     d.  Kata perintah
     e.  Kata pangkal ayat
      f.  Kata bantu
     g.  Kata penguat
     h.  Kata penegas
     i.   Kata nafi
     j.   Kata pemeri
     k.  Kata sendi
     l.   Kata pembenar 
   m.   Kata bilangan
    n.   Kata arah
    o.   Kata adverba 
    p.   Kata pembenda
    q.   Kata penekan

 

No comments:

Post a Comment